სერვისები

   

სასწავლო ცენტრი

სასწავლო ცენტრი

კულტურის, არქიტექტურის, სივრცითი განვითარებისა და მართვის საკითხებისადმი ცნობიერების ამაღლება.

ექსპერტიზის ცენტრი

ექსპერტიზის ცენტრი

საექსპერტო-საკონსულტაციო მომსახურებას სამშენებლო საქმიანობაში მოქმედ ყველა ნორმატიულ მოთხოვნას.

კვლევითი ცენტრი

კვლევითი ცენტრი

კვლევითი ცენტრი: ახორციელებს საქართველოს სივრცითი დაგეგმვის კანონმდებლობისა და პრაქტიკის მონიტორინგსა და ა

სივრცითი დაგეგმვის ცენტრი

სივრცითი დაგეგმვის ცენტრი

სივრცითი დაგეგმვის ცენტრი ახორციელებს საქართველოს სივრცითი განვითარების მართვის მონიტორინგს და ანალიზს, კვ

ინოვაციების ცენტრი

ინოვაციების ცენტრი

ახორციელებს სივრცითი განვითარების მართვის სფეროში ტექნოლოგიური სიახლეებისა და ინოვაციური პროექტების გენერ