სივრცითი დაგეგმვის ცენტრი

სივრცითი დაგეგმვის ცენტრი ახორციელებს საქართველოს სივრცითი განვითარების მართვის მონიტორინგს და ანალიზს, კვლევითი ცენტრის მონაცემებზე დაყრდნობით. აგრეთვე, ინსტიტუტის გადაწყვეტილებით და/ან დაინტერესებული პირის მომართვის საფუძველზე მიჰყავს სივრცითი დაგეგმვის პროცესი, ამუშავებს სივრცითი დაგეგმვის სათანადო დოკუმენტაციას და/ან განვითარების პროექტებს.