მემკვიდრეობის ცენტრი

მემკვიდრეობის ცენტრი: ახორციელებს საქართველოს ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის მუდმივ მონიტორინგს კვლევითი ცენტრის მონაცემებზე დაყრდნობით და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადებას. აგრეთვე, ინსტიტუტის გადაწყვეტილებით და/ან დაინტერესებული პირის მომართვის საფუძველზე ამუშავებს მემკვიდრეობის რესტავრაციის/რევიტალიზაციის პროექტებს;