ლადო ვარდოსანიძე – ტრადიციული და თანამედროვე კულტურების შედარება ქალაქმაფორმირებელი როლის ჭრილში