სერვისები

   

სასწავლო ცენტრი

სასწავლო ცენტრი

კულტურის, არქიტექტურის, სივრცითი განვითარებისა და მართვის საკითხებისადმი ცნობიერების ამაღლება.

ექსპერტიზის ცენტრი

ექსპერტიზის ცენტრი

საექსპერტო-საკონსულტაციო მომსახურებას სამშენებლო საქმიანობაში მოქმედ ყველა ნორმატიულ მოთხოვნას.

კვლევითი ცენტრი

კვლევითი ცენტრი

ა ჯგად;ფლკ ბმდაფ აოსიდფგჯ აფ ვადიგჯ აფბვვ კასდფბმს გლმკაკდფ აიდოფჯ ადფმ აიფდჯგ აფმბ ადფ აჯვ ადფ მადფბ აკსდფგ ას

სივრცითი დაგეგმვის ცენტრი

სივრცითი დაგეგმვის ცენტრი

ა ჯგად;ფლკ ბმდაფ აოსიდფგჯ აფ ვადიგჯ აფბვვ კასდფბმს გლმკაკდფ აიდოფჯ ადფმ აიფდჯგ აფმბ ადფ აჯვ ადფ მადფბ აკსდფგ ას

მემკვიდრეობის ცენტრი

მემკვიდრეობის ცენტრი

ა ჯგად;ფლკ ბმდაფ აოსიდფგჯ აფ ვადიგჯ აფბვვ კასდფბმს გლმკაკდფ აიდოფჯ ადფმ აიფდჯგ აფმბ ადფ აჯვ ადფ მადფბ აკსდფგ ას

სტანდარტიზაციის ცენტრი

სტანდარტიზაციის ცენტრი

ა ჯგად;ფლკ ბმდაფ აოსიდფგჯ აფ ვადიგჯ აფბვვ კასდფბმს გლმკაკდფ აიდოფჯ ადფმ აიფდჯგ აფმბ ადფ აჯვ ადფ მადფბ აკსდფგ ას