სტანდარტიზაციის ცენტრი

სტანდარტიზაციის ცენტრი: საქართველოს სივრცითი დაგეგმვისა და მშენებლობის კანონმდებლობის შესაბამისად, აგრეთვე საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით, შეიმუშავებს პრაქტიკულ სტანდარტებს სივრცითი დაგეგმვასა და სამშენებლო საქმიანობაში, როგორ სამუშაო პროცესის წარმართვის, ისე დოკუმენტაციის მომზადების კუთხით.