ინოვაციების ცენტრი

ინოვაციების ცენტრი: ახორციელებს სივრცითი განვითარების მართვის სფეროში ტექნოლოგიური სიახლეებისა და ინოვაციური პროექტების გენერირებას, და წარმოადგენს სტარტაპების ერთგვარ საამქროს. აგრეთვე, ინსტიტუტის გადაწყვეტილებით, პერიოდულად ამუშავებს და აქვეყნებს საქართველოს სივრცითი განვითარების GIS მონაცემებს და აწარმოებს ონლაინ ინტერაქტიურ-რუკას.