ლადო ვარდოსანიძე – ქალაქმაფორმირებელი როლი

ლადო ვარდოსანიძე - საჯარო ლექცია ლადო ვარდოსანიძე - "ტრადიციული და თანამედროვე კულტურების შედარება ქალაქმაფორმირებელი როლის ჭრილში"

საჯარო ლექციის ბმილი