ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

საქართველოს სივრცითი განვითარების მართვის ინსტიტუტი 2018 წელს დაფუძნდა.

ინსტიტუტის საქმიანობა:

 • საქართველოში სივრცითი განვითარების მართვის მაღალპროფესიონალური და თანამედროვე
  სტანდარტების დამკვიდრება და რეალიზება;
 • სივრცითი განვითარების მართვასთან დაკავშირებული მაღალკვალიფიციური მომსახურების
  გაწევა სახელმწიფოსთვის და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის;
 • სივრცითი განვითარების მართვის საკითხებისადმი საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლება;
 • სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო საქმიანობის საექსპერტო-საკონსულტაციო მომსახურება
  – სამშენებლო საქმიანობაში მოქმედი ყველა ნორმატიულ მოთხოვნასთან დაკავშირებით.

ინსტიტუტში ფუნქციონირებს:

 • სასწავლო ცენტრი
 • ექსპერტიზის ცენტრი
 • კვლევითი ცენტრი
 • მემკვიდრეობის ცენტრი
 • აიტი და ინოვაციების ცენტრი
 • სივრცითი დაგეგმვის ცენტრი
 • სტანდარტიზაციის ცენტრი

SDMI-ის გუნდი დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური დარგობრივი სპეციალისტებით, რომელთა
განვითარებაზეც მუდმივად ზრუნავს კომპანია.